Kontakty

Naša spoločnosť

Sídlo spoločnosti

Seal and Lube, spol s r.o.
Banícka 2
99001 Veľký Krtíš
IČO: 46701966
IČ DPH: SK2023522050

registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro., Vložka č. 22314/S

Čísla účtov

IBAN: SK4409000000005029265590
BIC: GIBASKBX

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/4124 693

Kontaktné údaje

Objednávky

tel: 047 48 31 459
tel: 047 49 11 129

Prevádzková doba každý pracovný deň: 8:00 - 16:00

Ponuky a informácie o produktoch

tel: 047 48 31 459
Prevádzková doba každý pracovný deň: 8:00 - 16:00

Reklamácie

V prípade dodania poškodeného, alebo zameneného tovaru, ako aj odstúpenie od kúpnej zmluvy, nás kontaktujte na:

tel: 047 48 31 459
e-mail: info@seal-and-lube.sk

Pokiaľ chcete zaslať reklamovaný tovar, zasielajte, prosím na adresu:

Seal and Lube - reklamačné oddelenie
Banícka 2
99001 Veľký Krtíš

Zákonné povinnosti

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Náš systém automaticky zasiela KBÚ, tým ktorý si zakúpili produkty v našej spoločnosti. V prípade že Vám neboli doručené karty bezpečnostných údajov na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, prosím kontaktujte nás na adrese:

e-mail: batch@seal-and-lube.sk
tel: 047 48 31 459

Recyklačný fond

Naša spoločnosť je registrovaná v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch pod registračným číslom 0046701966.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZnOOÚ"), predávajúci, ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.