Osobné údaje

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov nášho e-shopu

Toto vyhlásenie popisuje ako spoločnosť Seal and Lube,spol. s r.o., Banícka 2, 99001 Veľký Krtíš (ďalej len Seal and Lube) používa osobné údaje, ktoré zhromažďuje alebo získava od návštevníkov (ďalej len „Návštevníci") tohto e-shopu (ďalej len „e-shop“). Toto Vyhlásenie popisuje, akým spôsobom môžeme získavať a zhromažďovať vaše osobné údaje, o aké druhy osobných údajov sa jedná, ako používame, zdieľame a chránime tieto údaje, aké sú vaše práva a ako nás môžete kontaktovať ohľadne ochrany osobných údajov.

Nami zhromažďované osobné údaje

Spoločnosť Seal and Lube Vaše osobné údaje používa k odpovedi na vaše pripomienky alebo otázky; na spracovanie vašich nákupov cez internet, ku kontaktovaniu sa s vami, na zabezpečenie komunikácie ohľadom poradenstva o výrobku, objednávaní, informáciách o výrobkoch, marketingu a poskytnutie vášho mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy kuriérovi.

Daňové informácie v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi,platobné informácie (napr. ako bankový účet alebo čísla kreditných kariet);
Preferencie z hľadiska výrobkov, nákupné zvyky, história nákupov a správanie z hľadiska výdavkov.
Preferencie komunikácie.

Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto osobné údaje, tak nemusíme byť schopní poskytnúť vám vyššie uvedené služby.

Niektoré z uvedených údajov nám poskytujete priamo, napríklad pri vytváraní konta:

E-mailovú adresu
Meno a priezvisko
Dátum narodenia (nepovinné)
Adresa
PSČ
Mesto
Štát
Telefónne číslo

Iné údaje získavame pri používaní technológií, ako sú súbory cookie, internetové tagy alebo webové signály. Váš internetový prehliadač automaticky prenáša na tieto stránky niektoré z týchto anonymných informácií, ako sú: URL adresa webovej stránky, z ktorej ste práve prišli, IP adresa a verzia prehliadača a verzia operačného systému, ktoré práve používa váš počítač.Môžete si nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozorňoval pri zasielaní cookie alebo aby všetky cookies odmietal, ale určité prvky tejto stránky nebudú bez cookies fungovať.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Váš súhlas

Váš súhlas na zasielanie marketingových a reklamných informácii o nových produktoch, zľavách, akciách na ponúkaných tovaroch a pod., zadávate pri registrácii označením nasledovných políčok: "Prihlásiť sa k odberu noviniek!" a "Prijímať špeciálne ponuky našich partnerov!". V prípade, že chcete zmeniť nastavenia, alebo zrušiť tieto marketingové informácie, môžte tak spraviť po prihlásení sa do svojho účtu a v sekcii môj účet zvolíte menu osobné údaje.

Úprava osobných údajov

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Používanie a odhaľovanie informácií

Okrem uvedeného môžeme informácie zhromaždené prostredníctvom týchto stránok ďalej použiť na zdokonalenie obsahu stránok, na nastavenie stránok podľa vašich preferencií, na poskytovanie informácií, na účely marketingu a prieskumu, a na akékoľvek ďalšie špecifikované účely. Okrem toho môžeme plne využívať všetky informácie získané prostredníctvom týchto webových stránok, ktoré nemajú formu osobných identifikačných údajov. Ak poskytnete osobné identifikačné údaje na týchto webových stránkach, môžeme spájať takéto informácie s ďalšími aktívne zhromaždenými informáciami, pokiaľ v čase ich zhromažďovania nebude špecifikované inak.

Bezpečnosť

Tieto webové stránky zodpovedajú opatreniam na ochranu osobných identifikačných údajov pri ich prenose od vás na našu webovú stránku a na ochranu takých informácií pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, prezradením a neautorizovaným prístupom, odhalením, pozmenením alebo zničením. Mali by ste pamätať na to, že žiadny internetový prenos nie je celkom zabezpečený alebo bezchybný. Konkrétne, e-mail zaslaný na tieto webové stránky alebo z nich nemusí byť zabezpečený, a preto by ste mali dôkladne zvážiť, aké informácie nám prostredníctvom e-mailu zašlete.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy alebo kontakty na iné webové stránky, na ktoré sa toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Odporúčame vám, aby ste si prečítali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite. Ďalšie podmienky Vaše používanie týchto webových stránok podlieha nášmu právnemu upozorneniu.

Ako môžeme zdieľať osobné údaje

Spoločnosť Seal and Lube nepredáva, neprenajíma ani neobchoduje s vašimi osobnými údajmi. Spoločnosť Seal and Lube môže vaše osobné údaje zdieľať iba s nasledujúcimi subjektami:

Štátne úrady alebo iné tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo je to v primeranej miere nevyhnutné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti iných osôb alebo nás samých.

Prepravné spoločnosti:

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1
Ivanka pri Dunaji 900 28
IČO: 31 329 217

TOPTRANS EU, a.s.
Na Priehon 50
Nitra 949 05
IČO: 36 703 923

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo informačných praktík týchto webových stránok, alebo pokiaľ chcete odstúpiť od budúcej komunikácie, kontaktujte nás, prosím, nasledovne:

Poštou: Seal and Lube,spol. s r.o., Banícka 2, 99001 Veľký Krtíš
Telefonicky: +421 047 4831459
E-mailom: info@seal-and-lube.sk

Poučenie kupujúceho aké informácie môže od predávajúceho vyžadovať

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
ca) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
cb) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ia) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
ib) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
ic) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

Poučenie kupujúceho voči čomu môže namietať

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Úrad na ochranu osobných údajov

Naša spoločnosť má vypracovaný bezpečnostný projekt pod číslom BPIS-000471515/6681

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Pokiaľ príde k zmene Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, revidované vyhlásenie bude uvedené na týchto webových stránkach. Kontrolujte ich, prosím, pravidelne a zvlášť predtým, ako poskytnete akékoľvek osobné identifikačné údaje. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované dňa 12.12.2016